ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System : EIS)œ     EIS หมายถึง ระบบสารสนเทศที่มีพื้นฐานการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าถึง รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลสารสนเทศ œ     เช่น การกำหนดนโยบาย การวางแผน และการจัดตั้งงบประมาณ  เป็นต้น

 

 

 

                                                                                                                  คุณลักษณะความสามารถของ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง
คุณภาพของสารสนเทศ
·        มีความยืดหยุ่นสูง·        เป็นสารสนเทศที่มีความทันสมัย·        เป็นสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ·        เป็นสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์·        เชื่อมโยงข้อมูลส่วนต่างๆเข้าด้วยกันได้·        เป็นสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบได้
 
ความสะดวกของผู้ใช้
·        ใช้งานง่ายเนื่องจากแสดงผลในรูปแบบของเว็บเพจ·        แสดงผลในรูปแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) ได้ดี·        เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)ได้ ·        ใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได้หลายรูปแบบ·        มีระบบรักษาความปลอดภัยและควบคุมการเข้าใช้·        มีระบบแนะนำการใช้งาน
  
ความสามารถทางเทคนิค
·        เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทั่วโลก·        เข้าถึงข้อมูลภายในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้·        เรียกใช้งานข้อมูลจากภายนอกได้·        เขียนคำอธิบายข้อมูลได้ ·        สืบข้อมูลเก่าและปัจจุบันได้พร้อมกัน·        ใช้พยากรณ์ข้อมูลได้·        บ่งชี้ปัญหาและสาเหตูของปัญหาได้·        มีระบบวิเคราะห์แบบเจาะจง (Ad hoc)
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
·        เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ·        ประหยัดเวลา·        เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูล ·        เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก·        ทำให้วางแผนงานให้ง่ายและมีประสิทธิภาพ·        ช่วยค้นหาปัญหาและทางแก้ไข
 ความสามารถในการวิเคราะห์ (Analysis)
 1. สามารถใช้ฟังก์ชันแบบฝังตัว (Using Built-in Functions)
œ     EIS จะต้องประกอบไปด้วยฟังก์ชันการวิเคราะห์ที่เป็นฟังก์ชันแบบฝังตัว (Built in) ซึ่งรวมอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้ว œ     เพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีของผู้บริหารในการตัดสินใจ
 1. ความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องมือของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Integration with DSS Products)
œ     EIS ที่เหมาะสมควรมีความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องมือของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ได้œ     เช่น สามารถใช้ภาษา Script ชนิดเดียวกันเพื่อเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย-ลูกข่าย
 1. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ (Analysis by Intelligent Agents)
œ     ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศในบางครั้งอาจจะอาศัยเทคโนโลยีตัวแทนปัญหา เพื่อให้ EIS สามารถเปรียบเทียบข้อมูล สามารถแสดงแนวโน้มของข้อมูลในอัตราส่วนต่างๆ ได้อัตโนมัติ œ     และสามารถเตือนผู้บริหารได้ในกรณีที่ข้อมูลหรือสารสนเทศที่กำลังวิเคราะห์มีความเบี่ยงเบนจากค่ามาตรฐาน  
 1. ความสามารถในการนำเสนอสีและมัลติมีเดีย (Use of Colors and Multimedia)
œ     การแสดงรายงานเฉพาะตัวเลข อาจจะทำให้ผู้บริหารไม่สามารถสังเกตข้อมูลที่ผิดปกติได้อย่างชัดเจนœ     EIS อาจจะเพิ่มความสามารถในการใช้สีและเสียงในด้านต่างๆ เช่น ใช้สีเขียวแสดงสถานการณ์ทำงานปกติ สีเหลืองเป็นสถานการณ์เตือน เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ BI Tools ในปัจจุบัน 

BI Tools (Business Intelligence Tools) คือ เครื่องมือที่เข้าถึงสารสนเทศ และสามารถนำเสนอ
ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ตาราง กราฟ

 5.     ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและท่องเที่ยว (Navigation of Information)œ    การสืบค้นข้อมูลจากคลังข้อมูลซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากจัดเก็บอยู่ หากระบบสนับสนุนผู้บริหารมีระบบนำร่องข้อมูลที่ไม่เหมาะสม จะทำให้ผู้บริหารเสียเวลาในการสืบค้นข้อมูล œ    อาจส่งผลให้เสียโอกาสในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้ทันคู่แข่งได้6.     ความสามารถในการสื่อสาร (Communication)การเปรียบเทียบและการผสมผสานระหว่างระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS) กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)œ     EIS จะสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ในระบบผู้บริหาร ในการวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น  œ     DSS จะใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)
ส่วนประกอบของ  DSS ชวยให้สามารถแก้ไขและค้นหาปัญหาที่เกิดกับระบบย่อยได้ ไม่สามารถแก้ไข หรือคาดการณ์ปัญหาที่เกิดในระบบย่อยได้
การพัฒนาระบบ  DSS จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ Adaptive ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการ Adaptive ในการพัฒนา
มีแบบจำลองเป็นส่วนประกอบของระบบ ไม่มีแบบจำลองเป็นส่วนประกอบ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและแบบจำลอง ไม่ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง
 แนวโน้มของระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)
 1. เครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบ จะสามารถดัดแปลงระบบตามต้องการของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว
 2. ความสามารถในการสนับสนุนมัลติมีเดีย  จะได้รับการพัฒนามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูลด้วยเสียง หรือด้วยระบบสัมผัส
 3. การแสดงผลสารสนเทศจะอยู่ในรูปแบบ 3 มิติมากขึ้น  ซึ่งทำให้สามารถแสดงสารสนเทศได้หลายมุมมอง
 4. ซอฟท์แวร์ระบบจะมีลักษณะการทำงานในรูปแบบเว็บมากขึ้น
 5. จะมีการรวบรวมระบบสำนักงานอัตโนมัติกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ภายในระบบเดียวกัน
 6. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่มมากขึ้น
 7. องค์กรมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้ระบบสนับสนุนการบริหารงานต่างๆ ต้องพัฒนาตามการขยายตัวขององค์กร
ระบบพอร์ทัลองค์กร (Corporation  Portals) ระบบแห่งอนาคต œ     เทคโนโลยีสนทนากลุ่ม (Groupware Technologies) เช่น ระบบสัมมนากลุ่ม  ห้องสนทนา และห้องสมุดเสมือน เป็นต้นœ     การเป็นส่วนตัวและการแยกแยะลูกค้า (Personalization and  Customization) ผู้ใช้ระบบแต่ละรายจะมีการแยกข้อมูลออกจากกันและเก็บข้อมูลของผู้ใช้รายนั้นไว้ในกระเป๋าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนในกรณีที่ข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลงถึงในระดับที่กำหนดไว้œ     การนำเสนอถ่ายโอนข้อมูล (Distribution) ระบบควบคุมข้อมูล และระบบจัดเก็บข้อมูลของพอร์ทัล จะอนุญาตให้เข้าไปใช้ระบบได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก หรือผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนเท่านั้นœ     ระบบสืบค้นข้อมูล (Search) ระบบสืบค้นข้อมูลภายในจะประกอบด้วย  ระบบสืบค้นข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลเต็มรูปแบบ และดรรชนี เป็นต้นœ     การรวบรวมหมวดหมู่ข้อมูล  (Integration)  ความสามารถในการแยกชนิดของข้อมูล นอกจากการจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบแล้ว ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของพอร์ทัลยังสามารถแยกชนิดและจัดหมวดหมู่ข้อมูล รวมทั้งประมวลผลข้อมูลที่ต่างชนิดกันได้

Comment

Comment:

Tweet

#4 By (118.175.124.1) on 2010-06-08 11:52

ตอบด้วย

#3 By (118.175.124.1) on 2010-06-08 11:51

ผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระดับสูงคืออะไรbig smile

#2 By ธัญญพร (118.175.124.1) on 2010-06-08 11:48

แอ่เด่พ

#1 By (118.172.241.101) on 2009-09-15 09:26