บทที่ 5 อินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความหมายของอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด

ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

2530 เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายยูยูเน็ต(UUNET)ในรัฐ

เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

2535 NECTEC ได้จัดตั้งเครือข่ายไทยสาร เชื่อมต่อกับยูยูเน็ต

การแทนชื่อที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจะติดต่อกันโดยใช้มาตรฐานการสื่อสารโปรโตคอลทีซิพี/ไอพี

(TCP/IP) คอมพิวเตอร์จะต้องมีหมายเลขประจำตัวเรียกว่า หมายเลขประจำตัว (IP Address) ซึ่งจะ

ประกอบด้วยชุดตัวเลข 4 ชุดขนาด 8 บิต เรียกว่า ไอพี วี 4 หรือ IP Version 4 เช่น 203.150.224.131

ปัจจุบันระบบไอพีระบบใหม่ที่เรียกว่า ไอพี วี 6 หรือ IP Version 6 มีขนาด 128 บิต

เนื่องจากหมายเลขไอพีจดจำยาก ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดชื่อเพื่อใช้แทนหนายเลขไอพี เรียกว่า

โดเมน (Domain Name System หรือ DNS) เป็นการแทนหมายเลขไอพี 203.150.224.131 ด้วย

http://www.kapook.con

การเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต

มี 2 วิธีหลัก

1. เชื่อมต่อโดยตรง (Direct Internet Access) เชื่อมต่อกับโครงข่ายหลักมีอุปกรณ์เกตเวย์มีการ

เชื่อมต่อ ได้แก่ เราเตอร์ (Router)

2. การเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ และ โมเด็ม (Dial – Up Access) จะใช้สายโทรศัพท์ (Telephone

line ) ที่ใช้ตามบ้านหรือที่ทำงานทั่วไปใช้งานผ่านโมเด็มเชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web)

World wide Web (www) W3 คือ Web และ ตำแหน่งของอินเตอร์เน็ตที่ประกอบไปด้วยเอกสารที่เป็น

ไฮเปอร์ลิงค์ เรียงว่า เว็บไวด์ (Website)

เว็บเพจ คือ เอกสารที่ป็นไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) หรือ ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia)ที่ใช้เชื่อมโยง

ข้อมูลในรูปข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว

ที่อยู่ของเว็บเพจเรียกว่า URL

การสร้างเว็บเพจสามารถสร้างโดยใช้ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language ) ประกอบด้วย

ชุดคำสั่ง(Tag) หรือ มาร์กอัป(Markup)

โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser)

เรียกสั้นๆว่า เบราเซอร์ โปรแกรมที่ใช้แสดงข้อมูลของเว็บเพจ เช่น โปรแกรม Microsoft

Internet Explorer , Netscape

บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ต

1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail หรือ E-Mail)

2. การสนทนาออนไลน์ (On line chat)

3. เทลเน็ต (Telnet)

4. การขนถ่ายไฟล์ (File Transfer Protocol)

5. การค้นหาข้อมูลโดยใช้เว็บเบราเซอร์ เรียกว่า เครื่องค้นหา Search Engine ได้แก่

www.yahoo.co.th , www.google.com , www.altavista.com

6. เว็บเพจศูนย์รวม (Patrol Webpage) เป็นเว็บเพจให้บริการต่างๆทางอินเทอร์เน็ต เช่น ข่าว

สาร,ฟรีอีเมล,ห้องสนทนา

อินทราเน็ต (Intranets)

เครือข่ายในองค์กรคล้ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตจะใช้เบราเซอร์ เว็บไซด์ เว็บเพจ

เช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ต

เอ็กทราเน็ต

เอ็กทราเน็ต ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายนอก เพื่อใช้ติดต่อระหว่างผู้ผลิต

ตัวแทนจำหน่าย ต่างๆ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การซื้อสินค้า และ บริการออนไลน์ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถ

ซื้อขายได้ทั่วโลก

ความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

มีความรวดเร็วในการนำเสนอเสนอสินค้า และการให้บริการที่มีต้นทุนต่ำ

ประเภทของธุรกิจ

1. ธุรกิจแบบบริคและมอร์ต้า (Brick-and-Mortar Business) เป็นธุรกิจแบบเดิม มีร้านค้าแต่ไม่มี

การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

2. ธุรกิจแบบคลิกและมอร์ต้า (Click-and-Mortar Business) เป็นธุรกิจออน์ไลน์ ที่มีแต่การ

นำเสนอสินค้าและระบุที่จำหน่าย

3. ธุรกิจแบบคลิกและคลิก (Click-and-Click Business) ป็นธุรกิจออน์ไลน์ ไม่มีสถานที่ ไม่มี

ร้านค้า ผู้ซื้อสามารถซื้อขายสินค้าผ่านเว็บเท่านั้น

รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) B2B เน้นการทำธุรกรรมของลูกค้าที่เป็นองค์กรด้วยกัน

2. ธุรกิจกับลูกค้า (Business to Customer) B2C เน้นการทำธุรกรรมขององค์กรธุรกิจกับลูกค้า

3. ธุรกิจกับรัฐ (Business to Government ) B2G เน้นการทำธุรกรรมขององค์กรธุรกิจกับภาครัฐ

4. ลูกค้ากับลูกค้า (Customer to Customer) C2C เน้นการทำธุรกรรมของลูกค้าด้วยกันเอง

5. รัฐกับประชาชน(Government to Customer)G2C เน้นการให้บริการประชาชน

โครงสร้างของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. หน้าร้าน เพื่อแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมดของสินค้า รวมทั้งระบบค้นหาข้อมูลของร้านค้า

2. ระบบตะกร้ารับคำสั่งซื้อ เป็นระบบต่อเนื่องจากหน้าร้าน เมื่อลูกค้าต้องการสินค้าโดยคลิก

ข้อความสั่งซื้อได้

3. ระบบชำระเงิน มีวิธีการชำระเงินได้หลานรูปแบบ เช่น โอนเงินเข้าบัญชี การชำระเงินผ่าน

บัตรเครดิต

4. ระบบสมัครสมาชิก มีการรับสมาชิกเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สินค้าใหม่ของร้าน

5. ระบบขนส่ง เป็นระบบการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้า โดยต้องมีตัวเลือกหลายทางให้ลูกค้า

6. ระบบติดตามคำสั่งซื้อเป็นระบบติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อเสร็จสิ้นการสั่งซื้อแต่ละ

ครั้ง

กระบานการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. การค้นหาข้อมูล

2. การสั่งซื้อสินค้า

3. การชำระเงิน

4. การส่งมอบสินค้า

5. การให้บริการหลังการขาย

Comment

Comment:

Tweet