บทที่ 8ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงบทบาทของผู้บริหารระดับสูง มี 3 ด้าน1.     บทบาทในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี2.     บทบาทด้านข้อมูล ข่าวสาร3.     บทบาทด้านการตัดสินใจ ลักษณะข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูงซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกกลั่นกรองและคัดสันก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง มี 3 แหล่ง1.     ข้อมูลภายในองค์การ(Internal Data)·        ข้อมูลจากกระบวนการดำเนินงานได้จากการควบคุม ตรวจสอบ และการแก้ปัญหาโดยทั่วไป·        ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือผลการดำเนินงาน เช่น งบประมาณ แผนด้านค่าใช่จ่าย ประมาณการรายได้ และแผนด้านการเงิน เป็นต้นข้อมูลภายในองค์การเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน(Key Performance Indicators : KPI)2.     ข้อมูลภายนอกองค์การ(External Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ข้อมูลคู่แข่งขันในการดำเนินธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ3.     ข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ความหมายของ ESS(Executive Support System :ESS)เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงใช้อำนวยความสะดวกในการบริหารและตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระบบ ESSบางครั้งเรียกว่า EIS ลักษณะของระบบ ESS1.     .ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์2.     ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน3.     เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมุลภายนอก4.     สามารถประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า5.     พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้บริหาร6.     มีระบบรักษาความปลอดภัย ความสำคัญของผู้บริหารต่อการพัฒนาระบบ ESSผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากร เช่น บุคลากร สถานที่ รวมถึงการประสานงานต่างๆและ ช่วยผลักดันไห้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างราบรื่นได้ เปรียบเทียบระบบ ESSกับระบบสารสนเทศอื่น
ลักษณะของระบบ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ESS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MIS
วัตถุประสงค์หลัก สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจ ควบคุมตรวจสอบการปฎิบัติการและสรุปผลสภาพการณ์
ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลสรุปจากภายในและภายนอกองค์การ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวบ่งชี้ผลการปฎิบัติงานขององค์การและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รายงานวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การพยากรณ์ การตอบข้อถาม รายงานสรุป รายงานสิ่งผิดปกติ สารสนเทศที่มีโครงสร้าง
ผู้ใช้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต่างๆ  ผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์ ผู้บริหารระดับกลาง
รูปแบบของการ ตัดสินใจ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบ่อยรูปแบบไม่ชัดเจนหรือไม่มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และ ไม่มีโครงสร้าง มีโครงสร้างแน่นอน
การใช้ข้อมูลสนับสนุน ข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจทางอ้อม ไม่มีกฎเกณฑ์ แน่นอนตายตัวซึ่งขึ้นกับการเลือกนำข้อมูลไปใช้ ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื่อง ข้อมูลสนับสนุนตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนด

Comment

Comment:

Tweet

ลายตามาก

#1 By (202.44.130.23) on 2009-02-27 18:23