สรุปเนื้อหาบทที่ 1

posted on 27 Nov 2008 17:00 by 50324723aeh

 

 

ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศมีความสำคัญต่อการนำไปใช้เพื่อการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจ ดั้งนั้นการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

 

สารสนเทศประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ

๑.          ส่วนรับข้อมูล

๒.        ส่วนประมวลผล

๓.         ส่วนแสดงผล ซึ่งในส่วนของการแสดงผลนั้น หมายถึง สารสนแทศท่ได้รับจากระบบนั่นเอง ในบางครั้งสารสนเทศที่ได้รับอาจจะสะท้อนกลับไปเป็นข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบได้  ดังนี้

 

 

สารสนเทศที่ดีมีคุณภาพควรมีลักษณะ ถูกต้องแม่นยำปราศจากข้อผิดพลาด สมบูรณ์ครบถ้วน เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ข้อมูลต้องทันสมัยและรวดเร็วทันต่อเวลา เชื่อถือได้ มีความประหยัดเหมาะสมคุ้มค่ากับราคา ตรวจสอบความถูกต้องได้ ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการ สะดวกในการเข้าถึงและมีความปลอดภัยสารสนเทศมีความสำคัญในระบบงานธุรกิจและองค์การต่างๆเพราะในปัจจุบันต้องการที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจ ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในเศรษฐกิจโลก และในขณะที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น มีการขยายเครือข่ายทางการค้าเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และสุดท้ายมีการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Comment

Comment:

Tweet

ไรกันนิ ได้บทเดียวอยู่หรอพี่ รีบ ๆ หน่อยจร้าsad smile

#1 By pin50324710 on 2009-01-29 16:03