บทที่ 7ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจœ    สารสนเทศที่ดีควรนำไปสู่การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นœ    สารสนเทศที่มาก ไม่ได้หมายความว่าเป็นสารสนเทศที่ดีœ    ต้องมีเครื่องมือในการแยกแยะ และวิเคราะห์สารสนเทศ นั้นคือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจลักษณะของสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารœ    มีความเกี่ยวข้อง, เป็นปัจจุบัน , และนำไปใช้ในอนาคตได้, ทันเวลา,ถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือของแหล่งสารสนเทศ ฯลฯ.œ    ความครบถ้วนสมบูรณ์ของสารสนเทศœ    ความสามารถในการทำนาย ความเป็นไปได้œ    รูปแบบของสารสนเทศและการนำเสนอ ที่เหมาะสมกับกลุ่มคนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System-DSS)œ    ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบข้อมูลบนคอมพิวเตอร์  œ    ช่วยแก้ปัญหาสำหรับปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Problem) œ    ลักษณะพิเศษของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้  œ    โดยเริ่มจากการกำหนดข้อจำกัดและลักษณะของสถานการณ์œ    จากนั้นก็จะใช้ประสบการณ์  และความรู้สึกของผู้บริหารเข้ามาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และตัดสินใจขั้นสุดท้ายสาเหตุการนำ DSS มาใช้กันอย่างแพร่หลายœ    ความต้องการข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัยœ    ความยุ่งยากในการติดตามการทำงานในส่วนต่างๆ ขององค์กรœ    สภาพเศรษฐกิจที่แปรปรวนไม่แน่นอนœ    องค์กรต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศœ    ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน หาผลกำไร และการหาตลาดการค้าใหม่ๆ ได้ประเภทของการตัดสินใจ  (Type of Decision)1.     การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง (Structured  Decision) คือ œ    การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำเป็นกิจวัตร (Routine) œ    การตัดสินใจจะมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอน œ    เช่น ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ การเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตของเครื่องจักร เป็นต้น2.     การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Decision) คือ œ    การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ œ    ไม่สามารถวางแผนไว้ล่วงหน้า เกี่ยวข้องกับปัจจัยและสิ่งแวดล้อมหลายๆ ประการ œ    ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีฝีมือและประสบการณ์สูงมาเป็นผู้ตัดสินใจ œ    เช่น การตัดสินใจผลิตสินค้าใหม่ การตัดสินใจเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ หรือล้มเลิกการดำเนินการ เป็นต้น3.     การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structured  Decision ) คือœ    การใช้หลักการตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง + แบบไม่มีโครงสร้าง œ    คือ การใช้หลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติมาแก้ปัญหาร่วมกับการประเมินผลและการตัดสินใจโดยผู้บริหารœ    เช่น การวางแผน งบประมาณ การวางแผนการตลาด หรือการนำกำหนดความต้องการทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นต้นประโยชน์และความสามารถของระบบสนับสนุนการตัดสินใจœ    ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทุกระดับขั้นของการบริหารงาน เป็นการตัดสินใจด้วยการใช้ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานร่วมกับการใช้ระบบข้อมูลœ    สนับสนุนการตัดสินใจที่มีผลเกี่ยวเนื่องกัน หรือต้องอาศัยข้อมูลของกันและกันœ    มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ รวมถึงขบวนการและรูปแบบที่หลากหลายœ    สามารถปรับให้ทำงานง่ายขึ้นกับผู้ใช้แต่ละคน หรือปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้œ    ช่วยส่งเสริมให้กับผู้ใช้เกิดการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆœ    สร้างง่ายและใช้ได้กับงานหลายประเภทœ    โดยมากใช้กับงานเชิงปริมาณ  œ    ตอบสนองการทำงานที่มีความสลับซับซ้อนได้œ    สามารถพัฒนาให้ใช้งานบน Webได้œ    สามารถใช้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ต่างๆ อย่างเช่น การวิเคราะห์ผลกระทบได้การวิเคราะห์ถึงผลกระทบ (Sensitivity Analysis)œ    คือ การศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อส่วนอื่นๆ จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งของโมเดล œ    การที่เราสามารถเข้าใจถึงผลกระทบก็จะมีประโยชน์กับระบบœ    ระบบสามารถทำงานได้ยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรตามเงื่อนไขœ    ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลส่วนตัวลงไปแล้วดูว่าระบบปฏิบัติงานตอบสนองอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลรูปแบบการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ (Sensitivity Analysis)1.     การวิเคราะห์แบบ หมายถึง เมื่อตัวแปลตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบกับตัวแปลที่เหลืออยู่ œ    เช่น การวิเคราะห์ว่าถ้าต้องการกู้เงินจำนวนหนึ่งจะต้องผ่อนด้วยอัตราคงที่เป็นจำนวนกี่เดือน œ    หรือถ้าต้องการจ่ายค่างวดเพิ่มขึ้น จะสามารถผ่อนหมดได้ภายในกี่เดือน ฯลฯ 2.     การวิเคราะห์หาเป้าหมาย คือ การวิเคราะห์แบบถอยหลัง œ    เป็นการวิเคราะห์มูลค่าของปัจจัยนำเข้าควรเป็นเท่าไรจึงจะบรรลุเป้าหมายด้านผลผลิตในระดับที่ตั้งไว้ </